Aktivity naší školy

V minulých letech škola realizovala jednak projekty organizované na národní úrovni ( s finanční podporou EU), jednak projekty vypisované Krajským úřadem Libereckého kraje. Zároveň v rámci vzdělávání žáků rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, cílem této spolupráce je rozvoj žákovských kompetencí, dovedností a schopností. 

Školní rok 2021/2022 a 2022/2023

 

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Realizace investice komponenty 3.2.3 Národního plánu obnovy

Základní škola Horní Police od září 2021 zapojila do Národního plánu doučování.  Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, protože jejich vzdělávací výsledky výrazně ovlivnila pandemie Covid-19 a s ní spojené uzavření škol nebo realizace vzdělávání distančním způsobem.  Zvýšená podpora je důležitá i pro žáky s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory ale směřuje i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, avšak období distanční výuky je také zasáhlo, např. ztížilo možnost úspěšného zvládnutí přijímacího řízení na střední školy s maturitními obory, nebo omezilo rozvoj talentovaných a nadaných žáků.

Zařazení žáků do projektu vychází z doporučení stanovených MŠMT s přihlédnutím k potřebám konkrétních žáků.  

Aktivity jsou realizovány v jednohodinových blocích s důrazem na hlavní předměty (český jazyk, matematika, cizí jazyky). Doučování zajišťují ve většině případů vyučující žáka v daném předmětu, neboť cíleně identifikují potřebné zaměření doučování.  

Výsledkem projektu by měla být prevence selhávání žáků při plnění výstupů ŠVP, eliminace opakování ročníku a zabránění předčasným odchodům žáků ze vzdělávání.  

Od ledna 2022 je projekt financován z prostředků EU.  

Projekt po ukončení školního roku 2021/2022 pokračuje i v letošním školním roce, tj. ve školním roce 2022/2023.

Vyučující doporučili vytipovaným žákům doučování, doučování je však otevřeno i pro žáky, kteří zatím nedocházejí, ale v případě jejich zájmu a potřeby se mohou tito žáci s jednotlivými vyučujícími domluvit a na doučování docházet.

V Horní Polici 12. 9. 2022                                                                  

 

                                                           Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škole byly poskytnuty dvě dotace:

Dotace na prevenci digitální propasti - za ni bylo v roce 2022 nakoupeno 10 chromebooků včetně nabíjecího boxu, jež budou k dispozici zejména žákům, kteří nemají možnost používat ve vzdělávání vlastní IT zařízení.

Dotace na digitální učební pomůcky - v rámci této dotace byly do školy pořízeny následující pomůcky - robotická zařízení InO-Bot, elektronické mikroskopy, vizualizéry a digitální fotoaparáty. Tato zařízení jsou určena jednak pro výuku informatiky, jednak pro využití v dalších vzdělávacích oblastech a vyučovacích předmětech, aby umožnila žákům rozvoj jejich digitálních kompetencí.

V Horní Polici 7. 11. 2022

                                          Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy    

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238