Aktivity naší školy

V minulých letech škola realizovala jednak projekty organizované na národní úrovni ( s finanční podporou EU), jednak projekty vypisované Krajským úřadem Libereckého kraje. Zároveň v rámci vzdělávání žáků rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, cílem této spolupráce je rozvoj žákovských kompetencí, dovedností a schopností. 

Školní roky 2021/2022; 2022/2023 a 2023/2024

 

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Realizace investice komponenty 3.2.3 Národního plánu obnovy

Základní škola Horní Police od září 2021 zapojila do Národního plánu doučování.  Cílem projektu bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, protože jejich vzdělávací výsledky výrazně ovlivnila pandemie Covid-19 a s ní spojené uzavření škol nebo realizace vzdělávání distančním způsobem.  Zvýšená podpora byla důležitá i pro žáky s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory směřovala i k dalším žákům, kteří byli obdobím distanční výuky také zasaženi, třebaže u nich nedošlo k výraznému zhoršení prospěchu, ale např. toto období ztížilo možnost úspěšného zvládnutí přijímacího řízení na střední školy s maturitními obory, nebo omezilo rozvoj nadaných žáků.

Zařazení žáků do projektu vycházelo z doporučení stanovených MŠMT s přihlédnutím k potřebám konkrétních žáků. 

Aktivity byly realizovány v jednohodinových blocích s důrazem na hlavní předměty (český jazyk, matematika, cizí jazyky). Doučování zajišťovali ve většině případů vyučující žáka v daném předmětu, neboť cíleně mohli identifikovat potřebné zaměření doučování. 

Výsledkem projektu měla být prevence selhávání žáků při plnění výstupů ŠVP, eliminace opakování ročníku a zabránění předčasným odchodům žáků ze vzdělávání. 

Od ledna 2022 byl projekt financován z prostředků EU. 

K ukončení projektu došlo v minulém kalendářním roce, respektive ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. V této poslední fázi projektu (2. pololetí 2022/2023) bylo ve škole v rámci doučování žáků odučeno 256 hodin, celkem se zapojilo 83 žáků a vykázáno bylo 803 žákohodin.

             

 V horní Polici 4. 1. 2024

                                                           Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škole byly v roce 2022 poskytnuty dvě dotace:

Dotace na prevenci digitální propasti - za ni bylo v roce 2022 nakoupeno 10 chromebooků včetně nabíjecího boxu, jež budou k dispozici zejména žákům, kteří nemají možnost používat ve vzdělávání vlastní IT zařízení.

Dotace na digitální učební pomůcky - v rámci této dotace byly do školy pořízeny následující pomůcky - robotická zařízení InO-Bot, elektronické mikroskopy, vizualizéry a digitální fotoaparáty. Tato zařízení jsou určena jednak pro výuku informatiky, jednak pro využití v dalších vzdělávacích oblastech a vyučovacích předmětech, aby umožnila žákům rozvoj jejich digitálních kompetencí.

V roce 2023 byla škole poskytnuta dotace na prevenci digitální propasti, za niž bylo nakoupeno 6 chromebooků, jež opět budou k dispozici zejména žákům, kteří nemají možnost používat ve vzdělávání vlastní IT zařízení. Tento počet šesti chromebooků tak navýšil počet chromebooků, které byly v rámci tohoto dotačního titulu nakoupeny již v roce 2022, na celkových šestnáct.

V Horní Polici 4. 1. 2024

                                          Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy    

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238