Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČO : 706 95 962 se sídlem 9. května 2, 471 06 Horní Police jako správce osobních údajů a tímto informuje o způsobu a rozsahu, zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) jako uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.

Účel zpracování osobních údajů Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace zpracovává pouze přesné údaje, které získala v souladu s GDPR  a zpracování osobních údajů může provést, protože:

 • je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy,
 • je to nezbytné pro plnění právní povinnosti základní školy,
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika (včetně kontaktních údajů na rodiče - zákonné zástupce),
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
 • seznam členů školské rady, jména a seznam kandidátů a voličů při volbě do školské rady.

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • jména osob (i jejich kontaktní údaje, e-mail apod.), které mohou být na základě zplnomocnění ze strany zákonného zástupce informovány o prospěchu, docházce žáků, které mohou na základě zplnomocnění vyzvednout žáka ze školy aj.,
 • zaměstnavatel zákonného zástupce, kontakt u zaměstnavatele - (není shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách.

Rozsah zpracování Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný zákonný zástupce subjektu údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Způsob zpracování Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje,
 • zachovává mlčenlivost o údajích,
 • neposkytuje údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Zdroje osobních údajů

 • zákonný zástupce, žák;
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence;
 • orgány veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů nebo zákonného zástupce subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ);
 • kontaktní údaje umožňující kontakt se zákonným zástupcem – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka a podobné informace);
 • popisné údaje (např. bankovní spojení);
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Kategorie příjemců osobních údajů

 • zákonný zástupce;
 • žák;
 • zaměstnanec;
 • zpracovatel;
 • orgány veřejné správy;

Práva žáků a zákonných zástupců

Zákonný zástupce může požádat o informace a správce údajů jej  informuje v souladu se čl.12 GDPR o právu na přístup k osobním údajům a informacím:

 • účelu zpracování;
 • kategorii osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • informaci o zdroji osobních údajů.

 

Pokud se zákonný zástupce subjektu údajů, domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 • požádat o doplnění osobních údajů, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů.

 

Je-li žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti má právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, e-mail :  posta@uoou.cz .

Zákonný zástupce subjektu údajů se může se svým podnětem obrátit na dozorový úřad přímo.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici zákonným zástupcům, žákům i zaměstnancům. Ve spolupráci s vedením základní školy zajišťuje práva subjektů osobních údajů. Kontakt: Ing. Milan Ištok, Stvolínky 38, 471 02 Stvolínky

mobil :  +420 608 000 392        e-mail : istok@sbou.cz

  

V Horní Polici dne 17. 5. 2018                                                 Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy       


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238